Obec Zemiansky Vrbovok

Symboly obce

Obec má vo svojom štatúte definované svoje symboly – erb, pečať a vlajku.

Erb

Erb má túto podobu: v červenom štíte zo zelenej trávnatej pažite vyrastajúca zlatá vŕba, sprevádzaná hore po bokoch dvoma zlatými striebrokrídlymi včelami – to všetko prevýšené v hlave štítu položenou striebornou šabľou so zlatou rukoväťou. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Zemiansky Vrbovok v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znovu upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pečať

V pečadidle obce z 18. storočia je v dolnej polovici pečatného poľa vyrytý kolmo postavený kosák, vedľa neho sú nad seba vodorovne položené čerieslo a lemeš, ďalej je opäť kolmo postevený hriadeľ pluhu, tu veľmi krátky. V hornej polovici pečatného poľa je v dvoch riadkoch vyrytý názov obce: KORPAS WARPOK (!). Odtlačky tohto pečatidla sme našli v dokumentoch z rokov 1866-1868.

Názov Korpás Varbók(= Otrubný Vrbovok) používala obec iba do roku 1873. Keďže v novom osemhrannom pečatidle s rovnakým znakom je už vyrytý nový názov: NEMES VARBOK (= Zemiansky Vrbovok), vznik tohto pečatidla datujeme do roku 1873. Mladšie pečatidlo obce sa dodnes zachovalo v Mestskom múzeu v Banskej Štiavnici. Jeho odtlačok sme našli na dokumente z roku 1887. (1)

Pečatidlo bolo stratené, pretože obec sa listom z 30. marca 2006 obrátila na štátny archív v Banskej Bystrici, aj na jeho pobočku vo Zvolene so žiadosťou o vyhľadanie odtlačku tohoto pečatidla. Dostala však negatívnu odpoveď. Negatívnu odpoveď dostala aj 15. mája 2006 zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 

Súčasná pečať obce Zemiansky Vrbovok je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZEMIANSKY VRBOVOK. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


Vlajka

Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého, bieleho, červeného, bieleho, žltého, červeného a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína v roku 1285 ako Worbuch Noua, v roku 1808 ako Otrubny Wrbowek, Zemiansky Vrbovok od roku 1920; maďarsky Nemesvarbók.