Obec Zemiansky Vrbovok

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
03.09.2021Voľby do samosprávy 2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.08.2021Zverejnenie zámeru - Prevod nehnutel'ností
02.08.2021Opätovné upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
29.07.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.07.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
26.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
17.05.2021Výročné správy obce
17.05.2021Audity
01.04.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
31.03.2021Správne konania 2021
29.03.2021Záverečný účet obce
16.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva
10.03.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemokom
12.12.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
12.10.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
23.09.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.9.2020 - ZRUŠENÉ !
23.06.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva
09.03.2020Pozvánka na zasadnutie OZ na 22.3.2020
18.12.2019Výzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia centra obce Zemiansky Vrbovok – Oddychová zóna “A“
08.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva
07.11.2019Voľby do NR SR 2020
11.10.2019PHSR obce
23.06.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva
14.01.2019Smernice
14.01.2019Rozpočet
14.01.2019Cintorínsky poriadok obce
14.01.2019Platový poriadok obce