Obec Zemiansky Vrbovok

Osobnosti obce

ONDREJ PLACHÝ, RODÁK ZO ZEMIANSKEHO VRBOVKA

    Evanjelický farár Ondrej Plachý patril k významný predstaviteľom slovenského osvietenstva. Do našej národnej histórie sa zapísal ako významný dejateľ, ktorý prenášal do vtedajšieho Uhorska osvietenské myšlienky a v ich duchu hľadal cestu k obrodeniu slovenského národa. Ondrej Plachý sa narodil 18. januára 1755 v hontianskej dedinke Zemiansky Vrbovok ako syn miestneho zemana a v tejto obci má aj pamätnú tabuľu. Plachý písal príležitostné básne predovšetkým náboženského charakteru. V jednej z nich napríklad žiali nad smrťou cisárovnej Márie Terézie ako podporovateľky osvietenských ideí v mnohonárodnej monarchii. Upravil a vydal známe Tranovského dielo Cithara sanctorum pod názvom Písně duchovní.

K najvýznamnejším počinom Ondreja Plachého patrí jeho podiel na založení prvej slovenskej učenej spoločnosti Eruditas societas slavica. Vznikla v roku 1785 v Banskej Bystrici. Už v tom istom roku v máji vydal Plachý prvé číslo kultúrneho mesačníka Staré noviny literního umění. Bol to prvý slovenský literárny časopis, ktorý sa však nezameral len na literatúru, ale prinášal aj články popularizujúce vedu a myšlienky osvietenskej znášanlivosti.

Hoci nemal dlhé trvanie a už o rok neskôr zanikol (vytlačili celkom 740 strán, predplatilo si ho len 60 ľudí, väčšinou slovenských evanjelických kňazov), bol dôležitým impulzom pre ďalšie generácie národovcov, predovšetkým pre bernolákovské hnutie, keď na činnosť spoločnosti Societas slavica nadviazalo v roku 1792 bernolákovské Slowenské učené Towarišstwo.