Obec Zemiansky Vrbovok

Zástupca starostu

Mária Petrovičová
Zástupca starostu

962 41, Zemiansky Vrbovok 53
Tel: 0904 479 748

Právomoci zástupcu starostu obce:

• starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu 

• zástupca starostu smie byť len poslanec

• zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

• zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu

• vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Zemianskom Vrbovku

• zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne 

• nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu